HISTORIE

TRONDHEIM STIFT

Den katolske kirke i Midt-Norge

Det var Den katolske kirke som bragte kristentroen til Norge, og gjennom Olav den Helliges død på Stiklestad 29. juli 1030 startet en prosess som gjorde Norge til et katolsk kristent land.

Politiske omveltninger på 15-hundretallet førte til dansk styre og inn- føring av den lutherske reformasjon i 1537.

I over 300 år, frem til 1843, var Den katolske kirke forbudt i Norge, og bare tilstede gjennom enkeltpersoner, de fleste utlendinger.

I Trondheim og Midt-Norge feirer vi i 2022 150-årsjubileum, for hit kom Kirken tilbake i 1872. Langsomt har en kirkelig struktur vokst frem slik at vi i dag finner fem sogn, som dekker så vel Trøndelag som Møre og Romsdal, og tre klostre hører også med.

Ordener og kongregasjoner i Trondheim og Midt-Norge fra 1872

Salettinerpatrene (fra Frankrike) oppretter seminar 1880–1892
St. Josef-søstrene (fra Frankrike) driver skole 1881–1887
St. Elisabethsøstrene (fra Schlesien) driver sykehus fra 1887 til 1982 og selger det i 1983.
Vår Frue av Amersfoortsøstrene (fra Nederland) 1924–1934, prøver bl.a. å starte Montessoriskole.
Picpuspatrene sscc 1931–1997 (fra Tyskland) tar over og betjener Midt-Norge pastoralt.
Karl Borromeussøstrene (fra Nederland) driver hospitaler i Molde: 1934–1965, Kristiansund 1956, Ålesund 1959–1972.
St. Bonifatius Institutt 1962 (fra Tyskland) (Levanger)
Dominikanerne 1969–1973
Dominikanerinnene 1969–1976
Augustinerkorherrene Molde: 1991–994
Cistercienserinnene Tautra: 1992
Birgittasøstrene 1998
Missionary Servants of the Holy Trinity Molde: 1999
Cistercienserne Munkeby: 2008

Noen viktige år og begivenheter

A few selected important years and events

1881 Jesu Hjertekirken vigsles.
The Church of the Sacred Heart is consecrated.

1885 Den første presteordinasjonen i Norge etter reformasjonen, i Jesu Hjertekirken.

The first ordination in Norway after the reformation, in the church of the Sacred Heart.

1902 St. Olav kirke (1) vigsles.
St Olav Church (1) is consecrated.

1923 Kardinal Willem M. van Rossum feirer olsok i Trondheim. Første besøk av kardinal siden middelalderen.
Cardinal Willem M. van Rossum is celebrating the Feast of St Olav in Trondheim. First visit by a cardinal since the Middle Ages.

1930 Olavsjubileet, 900 år etter Olavs død på Stiklestad. Feiring i Trondheim og på Stiklestad.

The 900th anniversary celebrations of St Olav’s death at Stiklestad, in Trondheim and at Stiklestad.

1953  800-årsjubileum for erkestolens opprettelse og første bispevielse i Norge etter reformasjonen, av Johannes Rüth i St. Olav (1).

800th anniversary of the establishment of the Archsee of Nidaros. Consecration of Bishop Johannes Rüth in St Olav (1). First consecration of a bishop since the reformation.

1954  Olav (Dagfinn) Müller blir presteviet i St. Olav (1) / is ordained in St Olav (1).

1973 St. Olav domkirke (2) vigsles.
St Olav Cathedral (2) is consecrated.

1975 Gerhard Schwenzer blir bispeviet i St. Olav (2) / is consecrated bishop in St. Olav (2).

1980 950-årsjubileum for Olavs død. Økumenisk gudstjeneste i Nidarosdomen.

950th anniversary of the death of St Olav. Ecumenical service in Nidaros Cathedral.

1986 Claes Tande blir presteviet i St. Olav (2) / is ordained in St Olav (2).

1989 Pave Johannes Paul II besøker Trondheim. Pope John Paul II visits Trondheim.

1991 Johannes Vu Manh Hung blir presteviet i St. Olav (2) / is ordained in St Olav (2).

1993 Første katolske messe i Nidarosdomen etter reformasjonen, i anledning 150-årsjubileet for Den katolske kirkes tilbakekomst til Norge.
First catholic Mass in the Nidaros Cathedral after the reformation, on the occasion of the 150th anniversary for the return of The Catholic Church to Norway.

1997 Georg Müller blir bispeviet i St. Olav (2) av kardinal Edward I. Cassidy. Georg Müller is consecrated bishop in St Olav (2) by Cardinal Edward I. Cassidy.

2002 DominicNguyenVanThanhblirprestevietiSt.Olav(2)/ is ordained in St Olav (2).

2009  BiskopBerntEidsvigavOsloblirApostoliskAdministratoravMidt-Norge. Bishop Bernt Eidsvig of Oslo becomes Apostolic Administrator of Central Norway.

2010  Per Einar Odden blir presteviet i Tautra Mariakloster /
is ordained in the Cistercian Sisters’ Monastery at Tautra.

2011  Kardinal Kurt Koch feirer olsok i Trondheim.
Cardinal Kurt Koch is celebrating the Feast of St Olav in Trondheim.

2014 Egil Mogstad blir presteviet i Nidarosdomen / is ordained in Nidaros Cathedral.

2016 Nye St. Olav domkirke (3) vigsles av kardinal Cormac Murphy O’Connor.

The new St Olav Cathedral (3) is consecrated by Cardinal Cormac Murphy O’Connor.

2020 Erik Varden bispevies i Nidarosdomen /
is consecrated bishop in Nidaros Cathedral.

 

Den katolske kirke i Norge er organisert i tre kirke­distrikter (bispe­dømmer og stift/prelaturer), som ledes av hver sin biskop. Hvert kirke­distrikt er en selvstendig enhet, og dets biskoper rapporterer rett til Roma. Kirke­distriktene er inndelt i til sammen 41 menigheter og kapell­distrikt (fra 15. august 2021). Menighetene har en sogne­kirke, men har ofte flere messe­steder. Siden Den katolske kirke i Norge hovedsakelig er en innvandrer­kirke, drives utstrakt innvandrer­sjelesorg for diverse språk­grupper. Dessuten er over 20 ordens­samfunn representert i landet. Da det store flertallet av Norges katolikker tilhører Oslo katolske bispedømme, administreres mye av Kirkens nasjonale virksomhet fra Oslo. 

 

Trondheim stift (ofte kalt ved sitt gamle navn, den katolske kirke i Midt-Norge) er et katolsk prelatur med sete i Trondheim. Det ledes av en biskop, men har ikke status som bispedømme. Fordi begrepet prelatur er fremmed i Norge, valgte man å kalle det et stift. I praksis regnes det gjerne som et bispedømme. Stiftet dekker nesten det hele av fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag (på to mindre områder nær i de fylkene) og hadde 13 269 (31. desember 2013) registrerte katolikker og menigheter i byene Trondheim, Kristiansund, Levanger, Molde og Ålesund. Den første organiserte katolske aktivitet i Trondheim etter reformasjonen kom i 1844, da fem katolikker i byen ba om å få besøk av en prest fra Oslo. I 1872 ble den første menigheten opprettet. I 1931 ble Norge delt i tre katolske jurisdiksjoner, slik at Midt-Norge ble et eget distrikt. Det var et misjonsdistrikt frem til 1935, da det ble et apostolisk prefektur. I 1953 ble det oppgradert til et apostolisk vikariat, og i 1979 til et prelatur.