Dette er en test

Erik Varden, den nyutnevnte katolske biskop-prelaten til Trondheim stift,  har utgitt sin bok The Shattering of Loneliness (2018) på norsk på St. Olav forlag med tittelen Lengsel er mitt vesen. Om ensomhet og kristen erindring. På sett og vis kan den betraktes som en påtroppende biskops hyrdebrev, en programerklæring.

Det er en ytterst interessant tekst som viser en lærd, men samtidig livsnær prest. Teksten er sammensatt, ofte nærmest assosiativ. Forfatteren spenner over et bredt felt: Han reflekterer over sitt eget klosterkall. Han henviser til tradisjon og kirkelære. Han analyserer bibeltekster og tekster fra kirkefedrene. Han henviser til billedkunst og foretar omfattende litterære analyser av skjønnlitterære forfattere. Han trekker spennende linjer på tvers av århundrene. Han viser til historisk materiale. Han viser en stor språkbegavelse gjennom stadige etymologiske og begrepsmessige utlegninger. Men målet er hele tiden Kirkens tro og det kristne liv i etterfølgelse. Det er munkens indre liv vi får del i, og hans ønske om gjøre det om til ak-tuell teologi for alle. To temaer er gjennomgå-ende: Inkarnasjonen og det sakramentale liv.

Kristent perspektiv 

Perspektivet er katolsk, men samtidig allment kris-tent. Han ønsker å forklare livets sammenhenger i et kristent perspektiv, nærmest interkonfesjonelt. Varden vil vise at livet er en prosess der man må vende seg fra det uvesentlige til det vesentlige: Å se seg selv som Guds skapning med den indre friheten midt i all lidelse som mål. Til tider har Varden noen ytterst klartseende og kloke observasjoner om lære og liv:

Vår tid er skeptisk til store ord. Den skyr dogmer. Men den kjenner betydningen av lengsel. Den lengter forvirret, uten å vite etter hva. Men følelse av å ha et tomrom som må fylles, er der. Så vidt jeg kan se, haster det med å vise denne lengselens «logiske» karakter for å belegge, på en forståelig måte at lengselen […] langt fra er fremmed for kristen erfaring, men finner sin fullbyrdelse i Kristus Evangeliet utsletter ikke våre lengsler. Det validerer dem, det bekrefter at det vi lengter etter, er virkelig og substansielt (s. 182).

Høyt refleksjonsnivå

Boken representerer et høyt refleksjonsnivå. Den har gitt denne anmelder svært mye. Men jeg undres hvem målgruppen er. Teksten er til tider vanskelig tilgjengelig, og blir nok neppe gjenstand for folkelesning. Jeg vil håpe at Varden som biskop vil gjøre sine tanker og erfaringer lettere tilgjengelige og formidlende for alminnelig, enkle troende eller ikke-troende. Hans livserfaring og hans innsikter vil ikke bare kunne være oppbyggelige, men bli et viktig innslag i den norske kulturdebatten.